madde ile ilgili sorular

Sorular

                              S-  1 - Madde nedir?

                              S-  2 - Masa, kalem, vazo... neden madde olarak adlandırılmaz?

                              S-  3 - Madde kaç grupta incelenir?

                              S-  4 - Maddelerin en küçük yapı taşı nedir?

                              S-  5 - İnsan bir madde midir?

                              S-  6 - Katı maddenin atomları nasıl dizilmiştir?

                              S-  7 - Sıvı maddenin atomları nasıl dizilmiştir?

                              S-  8 - Gaz maddelerin atomları nasıl dizilmiştir?

                              S-  9 - Maddenin ortak özellikleri nelerdir?

                              S-10 - Bir özelliğine bakarak maddeyi katı, sıvı ve gaz olarak gruplandırabilir miyiz?

                              S-11 - Belirli bir hacmi olmayan maddenin hacmini nasıl buluruz?

                              S-12 - Kütle nedir?

                              S-13 - Özkütleyi bulmak için maddeden kaç cm³ almamız gerekir?

                              S-14 - Herhangi bir maddeden 1cm³ alıp terazide tarttığımızda bulduğumuz değer o maddenin nesi olarak adlandırılır?

                              S-15 - Karışımların özkütlesi nasıl hesaplanır?

                              S-16 - Boyutları 10x6x2 olan demirden yapılmış dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin kütlesi kaç kg'dır? ( ddemir =7,8 gr/cm³ )

                              S-17 - Kütlesi 240 gr, hacmi 120 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 32 gr, hacmi 40 cm³ olan sıvı karıştırılarak homojen bir karışım oluşturuluyor. Karışımın öz kütlesi kaç gr/cm³ tür?

                              S-18 - Yoğunluğu 1,2 gr/cm³ olan bir sıvı içine yoğunluğu 1,8 gr/ cm³ olan sıvı karıştırılıyor. Karışımın yoğunluğu 1,6 gr/cm³ oluyor. Buna göre sıvıların karışımdaki hacimleri oranı nedir?                     

                              S- 19) Katı, sıvı, gaz maddeleri şekil ve hacim özelliklerine göre karşılaştırın.

                              S- 20) 100 ml su ve 1 damla iyotla elde edilen çözelti nasıl seyreltilebilir?

                              S- 21) Maddelerin ayırt edici özellikleri nelerdir?

                              S- 22) Defalarca seyreltilen iyot çözeltisiyle, başlangıçtaki çözelti arasında fark var mıdır?

                              S- 23) Atom nedir?

                              S- 24) Bütün maddeleri oluşturan atomlar aynı mıdır?

                              S- 25) Bir elementin bütün atomları aynı mıdır?

                              S-26) Molekül nedir?

                              S-27) Aynı cins atomlardan oluşan moleküllere üç örnek veriniz.

                              S-28) Farklı cins atomlardan oluşan moleküllere üç örnek verin.

                              S-29) Aynı cins atomlardan oluşan maddelere ne denir? Örnek veriniz.

                              S-30) Atomları tek başına bağımsız olan elementlere üç örnek veriniz.

1 - Bir kenarı 5 cm olan küp şeklindeki demir cismin hacmi kaç cm³'tür?

 2 - Boyutları 10 cm, 5 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler şeklindeki tahta blokun hacmi kaç cm³'tür?

 3 - Taban yarıçapı 2 cm, yüksekliği 10 cm olan silindir şeklindeki cismin hacmi kaç cm³'tür? ( π = 3 )

 4 - Taban yarıçapı 4 cm, yüksekliği 8 cm olan koni biçimindeki cismin hacmi kaç cm³'tür?

 5 - Yarıçapı 10 cm olan futbol topunun hacmi kaç cm³'tür?

 6 - Kütlesi 8,9 kg olan katı bir maddenin hacmi 1000 cm³'tür. Bu cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu ( öz kütlesi ) kaç g/cm³'tür?

 7 - Öz kütlesi 10,3 g/cm³ olan kurşundan yapılmış bir cismi, su dolu bir kaba batırdığımızda 80 cm³ su taşırmaktadır. Bu cismin kütlesi kaç gr'dır?

 8 - Boyutları 10 x 8 x 4 olan demirden yapılmış dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin kütlesi kaç kg dır? ( ddemir = 7,8 g/cm³ )

 9 - Kütlesi 120 g, hacmi 60 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 32 gr, hacmi 40 cm³ olan sıvı karıştırılarak homojen bir karışım oluşturuluyor. Karışımın öz kütlesi kaç g/cm³ tür?

10 - Hacmi 150 cm³, yoğunluğu 0,9 g/cm³ olan sıvı ile hacmi 200 cm³, yoğunluğu 0,6 g/cm³ olan sıvılar karıştırılacak homojen bir karışım oluşturuluyor. Karışımın öz kütlesi kaç g/cm³'tür?

11 - Yoğunluğu 0,6 g/cm³ olan sıvı içine yoğunluğu 0,9 g/cm³ olan bir sıvı karıştırıldığında türdeş karışımın yoğunluğu 0,8 g/cm³ oluyor.Buna göre sıvıların karışımdaki hacimleri oranı nedir?

12 -Öz kütleleri 0,8 g/cm³ ve 2,4 g/cm³ olan iki sıvı vardır. Bu sıvılar; eşit hacimlerde karıştırıldığında oluşan karışımın öz kütlesi dx, eşit kütlelerde karıştırdığında oluşan karışımın öz kütlesi dy oluyor. Buna göre dx/dy nedir?

13 - Tabloda verilen maddelerden hangisi diğerlerinden kesinlikle farklıdır?

       Maddenin                Hacmi                 Kütle

          Cinsi                      ( cm³ )                  ( g )

             X                           7,5                      2,5

             Y                           6                         2

             Z                           5,1                      1,7

             W                         6,2                       2

14 - Yarıçapı 2 cm olan kurşun bilyenin ağırlığı kaç N'dur?

    ( π = 3, dkurşun = 10,3 g/cm³, g= 10N/kg )

15 - Dünyanın kütlesi değişmeden yarıçapı iki katına çıksaydı, bir cismin ağırlığıyla ilgili ne söylenebilir di?

16 - Dünyanın kütlesi 2 katına, yarıçapı da 4 katına çıkarılırsa, bugün 80 kg.f ağırlığındaki bir kişi kaç kg.f gelirdi?

17 - Kütleleri m ve kütle merkezleri arasındaki uzaklık r olan iki cismin kütle merkezleri arasındaki uzaklık r/4 yapılırsa, iki cismin arasındaki kütle çekimi kuvveti ne olur?

18 - Hacimleri eşit K ve L cisimlerinin aynı sıvı içerisindeki konumları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin öz kütlelerini, cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetlerinin büyüklüklerini karşılaştırınız?

 

19 - Hacimleri eşit, farklı maddelerden yapılmış K, L, M cisimlerinin sıvı içindeki konumları aşağıdaki gibidir. Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FK, FL, FM arasında nasıl bir bağıntı vardır?

  

20 - Bir cisim havada 120 kg.f, su içinde 90 g.f gelmektedir. Bu cismin hacmini ve öz kütlesini bulunuz?

1 - Hacmi 50 cm³ olan cismin havadaki ağırlığı 350 g.f dir. Bu cisim yoğunluğu 1,2 gf/cm³ olan sıvı içinde tartılırsa ağırlığı kaç g.f olur?

 2 - Hacmi 100 cm³ olan cisim, yoğunluğu 1,4 g.f/cm³ olan sıvıda tartıldığında 240 g.f gelmektedir. Cismin havadaki ağırlığı kaç g.f dir?

 3 - 450 cm³ hacmindeki tahta suda yüzmektedir. Tahtanın suya batan kısmının hacmi kaç cm³ tür?

     ( dsu = 1g.f/cm³, dtahta = 0,6 g.f/cm³ )

 4 - Öz ağırlığı 0,4 g.f/cm³ olan mantar parçasının hacmi 200 cm³ tür. Bu cismi öz ağırlığı 1,6 g.f/cm³ olan sıvı içine bırakırsak kaç cm³ ü dışarda kalacak şekilde yüzer? ( dsu = 1 g.f/cm³ )

 5 - Hacmi 150 cm³ olan cisim 60 cm³ ü suya batarak yüzüyor. Cismin yoğunluğu kaç g.f/cm³ tür? ( dsu = 1 g.f/cm³ )

 6 - Bir cismin hacminin 2/5 i su dışında kalacak şekilde yüzmektedir. Cismin yoğunluğunu bulunuz.

     ( dsu = 1 g.f/cm³ )

 7 - Hacmi 2000 m³ olan balon helyum gazı ile dolduruluyor. Balonun toplam ağırlığı 650 kg.f olduğuna göre, balonu yükselten kuvvet kaç kg.f dir?

      ( dhava = 1,3 kg.f/m³ )

 8 - Hacmi 1000 cm³ olan buz parçası suda yüzmektedir. Buz eridiğinde kaptaki suyun hacmi kaç cm³ artar?

      ( dbuz = 0,9 g/cm³ )

 9 -Yoğunluğu 0,6 g/cm³, hacmi 2000 cm³ olan tahta parçasının üzerinde 50 cm³'lül oyuk açılarak civa ile dolduruluyor. Bu cisim yoğunluğu 1,85 g/cm³ olan sıvıya bırakılıyor. Cismin davranışı nasıl olur?

      ( dciva = 13,6 g/cm³ )

10 - Öz ağırlığı 1,2 g/cm³ olan sıvı ile 1,8 g/cm³ olan sıvılardan eşit kütlelerde alınarak oluşturulan homojen karışımın 50 cm³ ü kaç gram gelir?

11 - Bir cisim havada 1800 g, suda 1620 g gelmektedir. Bu cismin öz kütlesi kaç g/cm³ olur?

12 - Bir cisim + 20 °C taki suda hacminin yarısı batarak yüzmektedir. Aynı cisim + 4 °C taki suya batırılırsa nasıl yüzer?

13 - Havadaki ağırlığı 390 g.f olan içi dolu demir küre yoğunluğu 0,5 g/cm³ olan sıvı içinde tartılırsa kaç g.f gelir?

       ( ddemir = 7,8 g.f/cm³ )

14 - Boş bir şişe yoğunluğu 0,8 g/cm³ olan sıvı ile dolu iken 180 g, yoğunluğu 2 g/cm³ olan sıvı ile dolu iken 300 g gelmektedir. Boş şişenin kütlesi kaç g. dır?

15 - Yarıçapı 5 cm olan bakırdan yapılmış kürenin ağırlığı 4005 g. dır. Kürenin içindeki boşluğun hacmi kaç cm³ tür.

      ( dbakır = 8,9 g/cm³, π = 3 )

16 - Yarıçapları 5 cm olan alüminyumdan yapılmış kürelerden biri 2 cm yarıçaplı, merkezden itibaren küre şeklinde boşluğa sahiptir. Her iki küre yoğunluğu 4 g/cm³ olan sıvıya bırakılırsa batan kısımlarının hacimleri toplamı kaç cm³ olur?

      ( dalüminyum = 2,7 g/cm³ )

17 - Tamamı civa dolu bir kaba ağırlığı 380 g olan altından yapılmış bir cisim batırıldığında 272 g. civanın yerini değiştirmektedir. Cismin hacmi kaç cm³ tür?

      ( dciva = 13,6 g/cm³ )

18 - Yoğunluğu 0,8 g/cm³ olan cisim, yoğunluğu 2 g/cm³ olan sıvıda 10 cm³ ü batarak yüzmektedir. Cismin hacmi kaç cm³ tür?

19 - Öz kütlesi 2,5 g/cm³ olan katı maddeden yapılmış 10 özdeş bilye içinde 100 cm³ su bulunan kaba konduğunda suyun hacmi 180 cm³ artıyor. Bir tane bilyanın kütlesi kaç gramdır?

20 - Öz kütleleri 4 g/cm³ olan 120 gramlık bir metal parçasının 2/3 nün hacmi kaç cm³ tür?

21 - Küre biçimindeki iki cismin kütleleri oranı 8, yarıçapları oranı 1/2 ise, yoğunlukları oranı nedir?

22 - Hacimleri eşit, öz kütleleri 2 g/cm³ ve 4 g/cm³ olan iki sıvı karıştırılıyor. Bu karışımın içerisine kenarları 4 cm olan küp biçiminde bir cisim bırakılıyor. Cismin, 1/2 si sıvı içinde kaldığına göre cismin kütlesi kaç gramdır?

23 - Bir kabın 1/4 ü 2 g/cm³, 1/2 si 3 g/cm³, kalanı da 4 g/cm³ öz kütleli sıvı ile dolduruluyor.

      Kapta biriken karışımın öz kütlesi kaç g/cm³ olur?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !